Śląski Fundusz Pożyczkowy

Ważny komunikat dotyczący pożyczek preferencyjnych

Informujemy, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym z dniem 30 czerwca 2014 roku wygasają przepisy regulujące regionalną pomoc inwestycyjną. W związku z tym po tej dacie nie będą mogły być zawierane umowy preferencyjnych pożyczek inwestycyjnych w ramach Śląskiego Funduszu Pożyczkowego, które stanowią taką pomoc.

Biorąc powyższe pod uwagę, a także czas niezbędny do rozpatrzenia wniosków, informujemy, iż z dniem 11 czerwca br. wstrzymujemy nabór wniosków o udzielenie preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej w ramach Śląskiego Funduszu Pożyczkowego. Ponowne otwarcie naboru wniosków o udzielenie preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej uzależnione jest od wydania przez Komisję Europejską nowych przepisów dopuszczających udzielanie tego rodzaju pomocy publicznej po dniu 30.06.2014r.

UWAGA

Powyższy komunikat nie dotyczy PROJEKTU: ROZPOCZNIJ DZIAŁALNOŚĆ POŻYCZYMY CI SUKCESU.


O PROGRAMIE 

Śląski Fundusz Pożyczkowy jest kolejnym programem obsługiwanym przez Fundusz Górnośląski. Realizowany jest w ramach projektu „Rozwój działalności pożyczkowej Funduszu Górnośląskiego poprzez dokapitalizowanie Śląskiego Funduszu Pożyczkowego działającego na terenie województwa śląskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw.


KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?

Podmioty uprawnione do otrzymania pożyczki to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzące inwestycję na terenie województwa śląskiego.

RODZAJE POŻYCZEK

 1. Pożyczka na bieżące wydatki
 2. Pożyczka na wydatki inwestycyjne
 3. Preferencyjna pożyczka inwestycyjna

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Pożyczka na bieżące wydatki może być przeznaczona na finansowanie:

 1. wydatków obejmujących zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z ich przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług, jak również nieprzeterminowanych w dacie ich zapłaty zobowiązań z tytułu zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakupu usług związanych z ich przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług.

Pożyczka na wydatki inwestycyjne może być przeznaczona na finansowanie wydatków obejmujących:

 1. zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 2. budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 3. zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 4. zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 5. zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części,
 6. inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Preferencyjna pożyczka inwestycyjna może być przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z realizacją nowych inwestycji w województwie śląskim.

Nowa inwestycja obejmuje inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 1. rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
 2. dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
 3. zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Uwaga: Nową inwestycją nie jest:

 1. inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych,
 2. nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

WYSOKOŚĆ POŻYCZKI

Pożyczki udzielane są w złotych w kwocie od 25 000 zł do 600 000 zł


STRUKTURA FINANSOWANIA

Pożyczka udzielona na bieżące wydatki nie wymaga udziału środków własnych wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięcia.
Finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym wymaga posiadania przez wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości minimum 20% całkowitej wartości wydatków finansowanych pożyczką, natomiast udzielenie preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej wymaga wniesienia przez pożyczkobiorcę wkładu własnego odpowiadającego co najmniej 25% wydatków kwalifikowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego.


OKRES KREDYTOWANIA

Pożyczka na bieżące wydatki może być udzielana na okres do 4 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy. Pożyczka na cele inwestycyjne może być udzielana na okres do 7 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.

OPROCENTOWANIE

Pożyczka na wydatki bieżące oraz na wydatki inwestycyjne oprocentowana jest według zmiennej stawki oprocentowania równej
stopie referencyjnej, ustalanej w oparciu o zasady określone w obwieszczeniu zawartym w Komunikacie Komisji Europejskiej.

Preferencyjna pożyczka inwestycyjna (objęta zasadami Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej) oprocentowana jest według stałej stawki równej 1% w skali roku.

SPOSÓB SPŁATY

 • spłata pożyczki wraz z odsetkami w ratach miesięcznych,
 • spłata całości lub części pożyczki może być dokonana przedterminowo.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Funduszu Górnośląskim S.A ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice oraz na stronie internetowej Funduszu Górnośląskiego S.A www.fundusz-silesia.pl, w dziale Pliki do pobrania, gdzie dostępne są niezbędne dokumenty.

KONTAKT TELEFONICZNY

(32) 200 84 00, 201 00 12
(32) 201 00 13, 200 84 48

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Pobierz pliki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013


Projekt wspiera Unia Europejska
loading pl en